Archivo de categoría Noticias

Oferta de treball VIARIA Y COLES (25/06/2024)

Bases promoció interna

Lloc de treball: Netejador/a
Àrea o Servei: Neteja viària + edificis
Grup professional: Personal Netejador

Oferta de treball NETEJA COLEGIS (25/06/2024)

Bases procediment selecció Nº 2024-06-002

Lloc de treball: Netejador-a de Col·legis
Àrea o Servei: Neteja de col·legis
Grup professional: Operaris

Bases modificades:

Oferta de treball CONDUCTOR NETEJADOR (25/06/2024)

Bases procediment selecció Nº 2024-17-001

Lloc de treball: Conductor-a
Àrea o Servei: Recollida de Ensers
Grup professional: Operaris


Monitor/a multidisciplinar d’activitats dirigides i socorrisme

PROCARSA ofereix una plaça de Monitor/a multidisciplinar per a prestar serveis d’activitats dirigides i socorrisme a la Piscina Municipal de Carcaixent.

La jornada de treball será de 17 hores setmanals de Mitjana, sent l’horari aproximat el següent:

  • DILLUNS i DIMECRES: 4 hores cursets.
  • DIVENDRES: 19:00-22:00 Socorrisme
  • DISSABTES: 10:00-13:45, cursets

Una vegada al mes es treballa en socorrisme 6 hores en dissabte de vesprada i 5 en diumenge de matí.

Requisits dels aspirants

-Ser major de 18 anys.

-No estar incurs en cap causa d’incompatibilitat o d’incapacitat establerta segons la llei.

-Titulació oficial relacionada amb l’esport que habilite per a exercir les activitats ofertades i el servei de socorrisme aquàtic.

-Estar en posessió de certificat/curs d’ús de desfibriladors (DESA).

Experiència requerida

-Experiència en PROCARSA o administració pública en llocs de treball relacionats amb el de la convocatòria, 0,15 punts per mes treballat.            

-Experiència en el sector privat: 0.05 punts per mes complet treballat.

(Puntuació màxima 1 punt).

Altres mèrits: 

Graduat/a en Ciencies de l’activitat física i l’esport: 0.5 punts.

Bolsa de treball d’operaris/es de neteja viària i d’edificis

Bolsa de treball per a cobrir les necessitats de llocs de treball amb caràcter temporal, substitucions, vacances o contractacions urgents que pogueren sogir a la Societat.

Modificació de les bases per error en aquestes. S’ha modificat la baremació, eliminació de requisit i s’ha inclòs on presentar la documentació:

TASOC / TAFAD para el Centro Integral de Mayores CIM Carcaixent

Procés selectiu per a la provisió de TÈCNIC SUPERIOR EN ANIMACIÓ SOCICULTURAL (TASOC) / TÈCNIC SUPERIOR EN ACTIVITATS FÍSIQUES I DE L’ESPORT (TAFAD), per a atendre les necessitats del Centre Integral de Majors.

El lloc de treball a cobrir mitjançant relació laboral per una excedència de llarga duració amb jornada a temps complet.

RESPONSABLE DEPARTAMENT RECURSOS HUMANS

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
Per a atendre les actuacions emmarcades en el seu objecte social, Promoció Econòmica de Carcaixent, SA, empresa publica municipal dependent de l’Ajuntament de Carcaixent, necessita cobrir el lloc de Responsable de Recursos Humans.

CORRECCIÓ ERRADA I AMPLIACIÓ DE TERMINI!

S’ha procedit a corregir una errada al correu electrònic on s’ha de remetre la documentació per al lloc de treball de Cap de departament de recursos humans.

El correu electrònic correcte és: nacha.rivas@randstad.es

Com a conseqüència d’aquesta errada, s’amplia el termini de presentació fins al dia 9 de maig de 2023.

Oferta de treball de Coordinador de la piscina municipal

Titulació requerida: Llicenciat en Educació Física o grau en Ciencies de l’activitat físIca de l’esport.

Jornada completa: 30 hores de coordinació i 10 hores d’activitats i cursos.

Incorporació:  Inmediata

Requisits: Experiència en coordinació esportiva ; Se valorarà : Polivalència en modalitats esportives i la disponibilitat horaria.

La oferta esta registrada en el SERVEF. Imprescindible registrarse en LABORA.

Oferta d’ocupació operari/a cementeri

Oferta d’ocupació dues places operari/a cementeri Carcaixent:

*S’ha detectat una errada en la publicació de les bases. Per error s’ha omès la puntuació máxima a l’apartat A de la base Huitena. Al mateix apartat on posa 0.15 hores per curs, hauria d’haver posat per hora igual que els altres dos. Es procedieix a corregir les bases.

Oferta d’ocupació: Convocatoria 30/09/22

Bases procediment selecció
Número Convocàtoria:262209-02
Lloc de treball: Monitor/a
Àreao Servei: monitoratge de les escoles esportives de l’Ajuntament de Carcaixent
Grup professional: 3 i 4

A les bases de la convocatòria 262209-02 a l’apartat quart: Requisits generals per a participar en les proves, al punt 4 posa tindre almenys permis de conduir tipus B

Eixe punt per una errada s’ha inclòs en aquesta convocatòria ja que per a la prestació d’aquest servei, no és necessàri la conducció de cap vehicle.

Per tant, queda suprimit el punt 4 de la base quarta: