Archivo del autor Procarsa

PorProcarsa

PROMOCIÓ INTERNA. Cobertura de la Dirección del CIM de Carcaixent

La present convocatòria té com a objecte la cobertura de la Direcció del Centre Integral de Majors de Carcaixent en compliment de les previsions de l’article 26 de l’Orde de 4 de febrer de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula el règim d’autorització i de funcionament dels centres de servicis socials especialitzats per a l’atenció de persones majors, modificada per l’ORDE 8/2012, de 20 de febrer, de la Conselleria de Justícia i
Benestar Social, per la qual es modifica l’Orde de 4 de febrer de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula el règim d’autorització i funcionament dels centres de servicis socials especialitzats per a l’atenció de les persones majors.


La gestió del Centre Integral de Majors de Carcaixent està encarregada a PROCARSA en la seua condició de mitjà propi de l’Ajuntament de Carcaixent i la cobertura del lloc de Direcció es correspon amb el que es preveu en la Disposició addicional vintena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021.

PorProcarsa

Oferta de treball “Personal de neteja d’edificis públics”

La present convocatòria té com a objecte la cobrir les vacants de llocs de treball amb caràcter temporal per cobrir les necessitats urgents e inajornables derivades de la situació sanitària per la COVID-19 relatives al reforç de les tasques de neteja dels diferents edificis, instal·lacions i centres educatius on PROCARSA presta servei com a mitjà propi municipal.

Una vegada finalitzada la selecció, les persones candidates quedaran incloses dins d’un llistat ordenat atenent als mèrits puntuats en la present convocatòria si manifesten la seua disponibilitat per a cobrir les necessitats temporals de contractació en el servei de neteja d’edificis municipals en els termes regulats en la base novena de la present convocatòria.

RECTIFICACIÓ BASES PERSONAL NETEJA D’EDIFICIS PÚBLICS

La redacció de l’apartat 3 de la base cinquena és compatible amb la previsió legal sobre còmput de terminis. Per tant, els 10 dies hàbils des de la publicació de la present convocatòria s’han de computar des de l’endemà del dia de la publicació, per tant el termini per a la presentació de sol·licituts acaba el divendres 25 de setembre de 2020.

També es modifica una errada a l’apartat C de la Base Setena. L’Experiència laboral en llocs de treball similars, en empreses públiques no locals, empreses privades o com autònom es de 0,15 punts per mes treballat (i no per any treballat) amb un màxim de 3 punts

PorProcarsa

Ampliació Borsa Monitors Escoles Esportives

Bases que han de regir la convocatòria per a la ampliació mitjançant concurs de mèrits de la borsa de treball de personal laboral de monitors d’escoles esportives per a cobrir les necessitats que es produisquen en les diferents activitats esportives, mitjançant contractació laboral temporal.

PorProcarsa

Borsa de Monitor d’Activitats Esportives (Tancada)

Bases per a la creació d’una borsa de treball per a la contratació de personal per a la societat mercantil «Promoció Económica de Carcaixent»:

Renovar la borsa de monitors esportius per a cobrir possibles baixes i el fet d’incloure noves modalitats que s’ajusten a la demanda dels usuaris.

PorProcarsa

Monitor d’Activitats Coreogràfiques (Tancada)

Bases per a la creació d’una borsa de treball de la Societat Mercantil «PROMOCIÓ ECONÓMICA DE CARCAIXENT S.A.» de personal divers per a la piscina coberta.

» Dercargar Bases PDF

» Descargar Instància

» LLISTA D’ADMESOS

» Resultats Entrevista

» Puntuació Definitiva

PorProcarsa

Borsa d’operari de manteniment de la piscina municipal (Tancada)

Bases de la societat mercantil «PROMOCIÓ ECONÒMICA DE CARCAIXENT S.A.» per la la creació d’una bolsa d’operari de manteniment per a la Piscina Municipal Coberta.

» Descargar anunci PDF

» Llista d’admesos i exclosos

» Entrevistes

» Llista definitiva

PorProcarsa

Concurs Adjunt al Coordinador (Tancada)

La Societat Municipal “Promoció Econòmica de Carcaixent, S.A.”, de conformitat amb l’acord de Consell d’Administració, pres el dia 25 de Gener del 2017, convoca concurs per a la contratació de: Adjunt al Coordinador.

Bases per a la selecció d’una persona a contractar com a “Adjunt al Coordinador de Serveis”

Solicitud para participar en procesos selectivos

Información:

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos

Lista del personal adscrito

Resultado del ejercicio escrito tipo test

Resultat provisional de la selección de responsable d’Adjunt a Coordinador