Archivo del autor Procarsa

Oferta de treball de Coordinador de la piscina municipal

Titulació requerida: Llicenciat en Educació Física o grau en Ciencies de l’activitat físIca de l’esport.

Jornada completa: 30 hores de coordinació i 10 hores d’activitats i cursos.

Incorporació:  Inmediata

Requisits: Experiència en coordinació esportiva ; Se valorarà : Polivalència en modalitats esportives i la disponibilitat horaria.

La oferta esta registrada en el SERVEF. Imprescindible registrarse en LABORA.

Oferta d’ocupació operari/a cementeri

Oferta d’ocupació dues places operari/a cementeri Carcaixent:

*S’ha detectat una errada en la publicació de les bases. Per error s’ha omès la puntuació máxima a l’apartat A de la base Huitena. Al mateix apartat on posa 0.15 hores per curs, hauria d’haver posat per hora igual que els altres dos. Es procedieix a corregir les bases.

Oferta d’ocupació: Convocatoria 30/09/22

Bases procediment selecció
Número Convocàtoria:262209-02
Lloc de treball: Monitor/a
Àreao Servei: monitoratge de les escoles esportives de l’Ajuntament de Carcaixent
Grup professional: 3 i 4

A les bases de la convocatòria 262209-02 a l’apartat quart: Requisits generals per a participar en les proves, al punt 4 posa tindre almenys permis de conduir tipus B

Eixe punt per una errada s’ha inclòs en aquesta convocatòria ja que per a la prestació d’aquest servei, no és necessàri la conducció de cap vehicle.

Per tant, queda suprimit el punt 4 de la base quarta:

Oferta de treball de coordinació de escoles esportives

Lloc de treball: Coordinació esportiva
Àrea o Servei: Gestió i monitoratge de les escoles esportives de l’Ajuntament de Carcaixent
Grup professional: 2 Nivell 1
Data Publicació bases: 22 de setembre de 2022
Convocatòria número: 26220922-01

Oferta Empleo: Convocatoria 02-09-2022

Monitoratge de la piscina municipal coberta de Carcaixent

Lloc de treball: Monitor/a
Àrea o Servei: monitoratge de la piscina municipal coberta de Carcaixent
Grup professional: 3 i 4

RECTIFICACIÓ BASES monitoratge piscina municipal coberta

Advertit una errada a la rectificació de les bases en quant a la data de presentació de les bases, ja que feia referencia al 13 de setembre de 2021, quan la convocatòria ix el 2 de setembre de 2022, S’amplia el termini fins al 18 de setembre de 2022, a les 23:59 hores

Oferta de empleo de Promoción interna para la piscina cubierta

Monitor/a de natación i Socorrismo.

Horario:
Lunes de  17.45 a 19.15 horas
Martes de 15.15 a 16.00 i de 18.30 a 22.00 horas
Jueves de 16.30 a 20.00 horas
Viernes de 17.45 a 20.00 horas
Sábado de 7.30ª 14.00 horas

Oferta de treball: Monitor/a

Monitoratge de les escoles esportives de l’Ajuntament de Carcaixent

Donat compte de l’errada en la publicació de les bases de procediment de selecció per a monitor/a del servei de monitoratge de les escoles esportives de l’Ajuntament de Carcaixent, on en el punt quart pel que fa als requisits per a participar en les proves, s’ha procedit a anular el punt 4: Tindre almenys permís de conduir tipus B, deixant sense efecte aquest requisit i passant el punt 5 al 4.

Donat que aquesta subsanació es produeix dilluns 6 de setembre, s’amplia el termini per a presentació fins al dilluns 13 de setembre a les 23:59

S’ha procedit a la rectificació en les bases.

PROMOCIÓ INTERNA. Cobertura de la Dirección del CIM de Carcaixent (Tancada)

Advertit una errada tipogràfica a la redacció de les bases pel que fa al conveni d’aplicació:

On diu :

sent d’aplicació el Conveni col·lectiu laboral per al sector privat de residències per a la tercera edat, serveis d’atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l’autonomia personal a la Comunitat Valenciana (codi de conveni 80000265011996).

Ha de dir:

Sent d’aplicació el conveni col·lectiu per a les empreses que tinguen adjudicada mitjançant contracte amb alguna Administració Pública, la gestió de residències de tercera edat, serveis d’atenció a per persones dependents i desenvolupament de la promoció de l’autonomia personal, centres de dia, centres Dona 24 hores, centres d’acollida i servei d’ajuda a domicili de titularitat pública i gestió privada en la Comunitat Valenciana (codi de conveni 80000305011997).

Llistat definitiu:

Llistat revisat definitiu de puntuació per al lloc de treball de direcció del Centre integral de Majors:

Oferta de treball “Personal de neteja d’edificis públics” (Tancada)

La present convocatòria té com a objecte la cobrir les vacants de llocs de treball amb caràcter temporal per cobrir les necessitats urgents e inajornables derivades de la situació sanitària per la COVID-19 relatives al reforç de les tasques de neteja dels diferents edificis, instal·lacions i centres educatius on PROCARSA presta servei com a mitjà propi municipal.

Una vegada finalitzada la selecció, les persones candidates quedaran incloses dins d’un llistat ordenat atenent als mèrits puntuats en la present convocatòria si manifesten la seua disponibilitat per a cobrir les necessitats temporals de contractació en el servei de neteja d’edificis municipals en els termes regulats en la base novena de la present convocatòria.

RECTIFICACIÓ BASES PERSONAL NETEJA D’EDIFICIS PÚBLICS

La redacció de l’apartat 3 de la base cinquena és compatible amb la previsió legal sobre còmput de terminis. Per tant, els 10 dies hàbils des de la publicació de la present convocatòria s’han de computar des de l’endemà del dia de la publicació, per tant el termini per a la presentació de sol·licituts acaba el divendres 25 de setembre de 2020.

També es modifica una errada a l’apartat C de la Base Setena. L’Experiència laboral en llocs de treball similars, en empreses públiques no locals, empreses privades o com autònom es de 0,15 punts per mes treballat (i no per any treballat) amb un màxim de 3 punts

Ampliació Borsa Monitors Escoles Esportives

Bases que han de regir la convocatòria per a la ampliació mitjançant concurs de mèrits de la borsa de treball de personal laboral de monitors d’escoles esportives per a cobrir les necessitats que es produisquen en les diferents activitats esportives, mitjançant contractació laboral temporal.